رزومه‌ها

دانشکده بهداشت اوز

دکتر زهرا شمسی زاده

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت اوز

دکتر راضیه ذوالقدر

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

ساسان امانت

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دکتر فاطمه سروی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت اوز

دکتر نظام الدین منگلی زاده

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

مهندس زهره بریزی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دکتر محمدرضا زارع

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دکتر حیدر محمدی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دکتر عبدالرسول رحمانی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دکتر سمیه یوسایی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دکتر مهکامه عاشورپور

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دکتر محمود خدادوست

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دکتر حبیب اله عباسی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت اوز