معاون پژوهشی

دانشکده بهداشت اوز

آیین نامه کمیته انتشارات دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : comite-entesharat.pdf
file size : 364 KB
دانلود

بودجه طرح های پژوهشی

file name : budget.pdf
file size : 217 KB
دانلود

آیین نامه شوراهای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

file name : ainname.pdf
file size : 487 KB
دانلود