معاون پژوهشی

دانشکده بهداشت اوز

اولویت های پژوهشی دانشکده بهداشت اوز (۱۳۹۸)

file name : -های-پژوهشی-98.pdf
file size : 199 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی سال ۹۷ – ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی لارستان

file name : wellcom-gerant.pdf
file size : 227 KB
دانلود

دستور العمل تشویق چاپ مقالات در مجلات معتبر دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : tashvigh-maghalat.pdf
file size : 566 KB
دانلود

اولویت ها و عناوین پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان

file name : olaviat-pajoheshi.pdf
file size : 481 KB
دانلود

کلیه پرداخت های مالی

file name : MALI.pdf
file size : 218 KB
دانلود

طرح های پژوهشی در قالب HSR

file name : HSR-طرح-پژوهشی.pdf
file size : 433 KB
دانلود

دستورالعمل شرکت در همایش های علمی داخل کشور

file name : hamayesh-dakheli.pdf
file size : 406 KB
دانلود

دستورالعمل شرکت در همایش

file name : hamayesh-khareji.pdf
file size : 451 KB
دانلود

آئین نامه اجرائی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها ، دانشکدهها و مؤسسات تحقیقات علوم پزشکی

file name : forsat-motaeati.pdf
file size : 571 KB
دانلود

آئین نامه اعطاء پایه تشویقی پژوهشی به پژوهشگران فعال دانشگاه

file name : etae-paye-tashvighi.pdf
file size : 527 KB
دانلود

شیوه نامه ی انتخاب، شرح وظایف وحیطه اختیارات ناظران و وظایف متقابل مجریان وناظران طرح های تحقیقاتی مصوب مدیریت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی لارستان

file name : davari.pdf
file size : 256 KB
دانلود

آیین نامه امتیازات مربوط به داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی

file name : davari-and-nezarat.pdf
file size : 205 KB
دانلود