معاون آموزشی

دانشکده بهداشت اوز

آیین نامه امور آموزشی

file name : -نامه-امور-آموزشي-1.pdf
file size : 241 KB
دانلود

شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورودی بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد

file name : Shivename_TakhsisEmtiyaz99.pdf
file size : 554 KB
دانلود

دستورالعمل تشکیل کمسیون ویژه حمایت از استعداد درخشان

file name : Dastoor_CommissionVijeh.pdf
file size : 58 KB
دانلود

آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی

file name : Ayeen_TashilatAmoozeshi99.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

file name : Ayeen_EdameTahsil99.pdf
file size : 1 MB
دانلود

توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعداد درخشان

file name : ayeen_derakhshantozihat992.pdf
file size : 252 KB
دانلود

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان مقاطع بالاتر

file name : aeennameh-tashel.pdf
file size : 894 KB
دانلود

آیین نامه بنیاد ملی نخبگان

file name : aeennameh_bonyade_nokhbegan.pdf
file size : 1 MB
دانلود

تخلفات و تنبیهات

file name : takhalof1.pdf
file size : 706 KB
دانلود

فعالیت های شورای انضباطی دانشجویی

file name : faliat_enzebati.pdf
file size : 382 KB
دانلود

شورای انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران

file name : enzebat.pdf
file size : 1 MB
دانلود

قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی

file name : regulation2.pdf
file size : 469 KB
دانلود