دانشجویی- فرهنگی

دانشکده بهداشت اوز

آیین نامه اسکان

file name : aeein_eskan.pdf
file size : 296 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی بنیاد علوی

file name : bnyad-alavi.pdf
file size : 98 KB
دانلود

دستورالعمل نحوه پرداخت وام به دانشجویان

file name : pardakhte-vam.pdf
file size : 389 KB
دانلود

معرفی دانشجوی نمونه

file name : daneshjo-namone.pdf
file size : 107 KB
دانلود

آیین نامه پوشش

file name : aeein_poshesh.pdf
file size : 391 KB
دانلود

آیین نامه های تخلفات شورای انضباطی

file name : takhalofat.pdf
file size : 706 KB
دانلود

آیین نامه های شیوه شورای انضباطی

file name : shive_ejraei.pdf
file size : 3 MB
دانلود

آیین نامه های شورای انضباطی-اهداف

file name : hadaf.pdf
file size : 446 KB
دانلود