دکتر محمدرضا زارع

سمت: مدیر گروه رشته بهداشت محیط
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط
ایمیل : m.zare@larums.ac.ir
تلفن : 52519276 داخلی 28