دکتر نظام الدین منگلی زاده

سمت: مدیر گروه رشته بهداشت محیط
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط
تلفن : 52519276 داخلی 28