دکتر محمدرضا زارع

سمت: مدیر گروه رشته بهداشت محیط
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط
ایمیل : m.zare@larums.ac.ir
تلفن : 52519276 داخلی 28
توضیحات

شرح وظایف:

  • ابلاغ برنامه­ هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيأت علمي اعم از آموزشي(نظري- علمي)، راهنمايي دانشجو و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيأت علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن.
  • برنامه ريزي ترمي و هفتگي دانشجويان و ارائه برنامه درسي مدرسين به واحد آموزش قبل از شروع نيمسال.
  • نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي اعضاي گروه.
  • پيگيري جدي و به موقع انجام امور مربوط به اساتيد و دانشجويان
  • ايجاد هماهنگي و تبادل نظر با ساير گروههاي آموزشي در جهت اجراي برنامه هاي آموزشي
  • بازنگري مدل هشت ترمي و ارائه آخرين ويرايش به گروه آموزشي
  • نظارت بر حسن اجراي كليه كلاسهاي تئوري و نظري گروه مربوطه
  • انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به مافوق.
  • ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و ارائه گزارش آن به معاون آموزشي و رئيس دانشكده.