امامه قاضی زاده

سمت: مدیر امور دانشجویی و مسئول امور خوابگاه ها
رشته تحصیلی: کارشناس میکروبیولوژی
ایمیل : omameghazizade@gmail .com
تلفن : 52519276 داخلی 18