نظام الدین منگلی زاده

سمت: معاون آموزش
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت محیط
ایمیل : nezam_m2008@yahoo.com
تلفن : 52519273 داخلی 108