دکتر مریم رنجبر زاهدانی

سمت: معاون آموزش
رشته تحصیلی: دکترای علوم تغذیه
تلفن : 52519273 داخلی 108