مریم شاکری

سمت: کارشناس فرهنگسرا نهاد مقام معظم رهبری
ایمیل : shakeri.Behdashtevaz@gmail.com
تلفن : 52519276 داخلی 15