دکتر مریم رنجبر زاهدانی

سمت: مدیر گروه رشته علوم تغذیه
رشته تحصیلی: دکتری علوم تغذیه
ایمیل : ranjbarmaryam29@gmail.com
تلفن : 52519276 داخلی 26