دکتر مریم رنجبر زاهدانی

سمت: مدیر گروه رشته علوم تغذیه
رشته تحصیلی: دکتری علوم تغذیه
ایمیل : ranjbarmaryam29@gmail.com
تلفن : 52519276 داخلی 26
توضیحات

–         ابلاغ برنامه­ هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيأت علمي اعم از آموزشي(نظري- علمي)، راهنمايي دانشجو و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيأت علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن.

–         برنامه ريزي ترمي و هفتگي دانشجويان و ارائه برنامه درسي مدرسين به واحد آموزش قبل از شروع نيمسال.

–         نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي  اعضاي گروه.

–         پيگيري جدي و به موقع انجام امور مربوط به اساتيد و دانشجويان

–         ايجاد هماهنگي و تبادل نظر با ساير گروههاي آموزشي در جهت اجراي برنامه هاي آموزشي

–         بازنگري مدل هشت ترمي و ارائه آخرين ويرايش به گروه آموزشي

–         نظارت بر حسن اجراي كليه كلاسهاي تئوري و نظري گروه مربوطه

–         انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به مافوق.

–         ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و ارائه گزارش آن به معاون آموزشي و رئيس دانشكده.