دکتر نظام الدین منگلی زاده

سمت: معاون آموزشی دانشکده بهداشت
رشته تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط
تلفن : 52519273 داخلی 108