دکتر نظام الدین منگلی زاده

سمت: مدیر گروه رشته مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط
تلفن : 52519276 داخلی 28
توضیحات