محمدرضا شوشتریان

سمت: سرپرست کمیته تحقیقات
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
ایمیل : mrshooshtarian@yahoo.com
تلفن : 52519276 داخلی 21
توضیحات