مریم رنجبر زاهدانی

سمت: سرپرست کمیته تحقیقات
رشته تحصیلی: دکتری علوم تغذیه
تلفن : 52519276 داخلی 26