علی پرویزی مهر

سمت: عضو هیات علمی دانشکده بهداشت
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
تلفن : 52519273 داخلی104