علی پرویزی مهر

سمت: استاد مشاور فرهنگی دانشجویی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
تلفن : 52519273 داخلی 104
توضیحات