سمیه یوسایی

سمت: مدیر گروه رشته علوم تغذیه
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی علوم تغذیه
تلفن : 52519276 داخلی 29
توضیحات