فاطمه خلیلیان

سمت: مسئول دفتر سرپرستی و مسئول دبیرخانه
ایمیل : khalilyan7393@gmail.com
تلفن : 52519272
توضیحات

شرح وظایف مسئول دبیرخانه

1- نظارت بر ثبت و ارسال کلیه نامه های دانشکده
2- پیگیری و پاسخگویی نامه های ارباب رجوع
3- وصول نامه های ارسالی و ارجاع و پیگیری به مسئولین مربوطه
4- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفتر مربوطه .
5- حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول.