محمدمهدی ایمانی

سمت: کارپرداز
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت تحول اداری
تلفن : 52519276 داخلی 17