دکتر رزاق رحیم پور

سمت: سرپرست آزمایشگاه ها
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن : 52519273 داخلی 103