محمود خدادوست

سمت: رئیس دانشکده بهداشت اوز
رشته تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی
ایمیل : mahmodkhodadost@yahoo.com
تلفن : 07152519272