ساسان امانت

سمت: رئیس دانشکده بهداشت اوز
رشته تحصیلی: علوم تغذیه
ایمیل : sasan.amanat@gmail.com
تلفن : 07152519272