دکتر زهرا شمسی زاده

سمت: سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت محیط
تلفن : 52519273 داخلی 115