عبدالرسول رحمانی

سمت: مدیر گروه رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت حرفه ای
تلفن : 52519278 داخلی 27