جهان بذرافشان

سمت: کارشناس آموزش
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
ایمیل : jahan.bazrafshan@yahoo.com
تلفن : 07152519273 داخلی107
توضیحات

امور کلاس ها:

1- تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاس ها (تئوری و عملی) قبل از شروع هر نیمسال
2- هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید
3- تعیین کسری و جبرانی کلاس ها از هفته 10 به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران
4- هماهنگی با نمایندگان کلاس ها (دانشجویان) جهت انجام امور مربوط به کلاس ها
5- کنترل وسایل سمعی و بصری قبل از شروع کلاس ها و در طول ترم و هماهنگی با مدیر امور اداری دانشکده در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی و بررسی دستگاه‌های کلاس
6- جوابگوئی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاس‌ها (تئوری و عملی) در تمام زمینه‌ها به اساتید و دانشجویان
7- اطلاع رسانی‌های مورد نیاز (در بورد های مربوطه و به مسئول سایت)برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاس‌ها
8- هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاس‌ها
9- چک روزانه کلاس‌ها و حضور و غیاب ساعتی اساتید

امور مربوط به دانشجویان:

1- همکاری در دریافت مدارک مورد نیاز از دانشجویان جدیدالورود جهت تشکیل پرونده
2- تکمیل و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان

امور مربوط به امتحانات:

1- هماهنگی و همکاری در ارسال دعوتنامه های مربوطه به امتحانات جهت اساتید دروس نظری
2- همکاری در دریافت سئوالات اساتید
3- همکاری در پیگیری، تکثیر سئوالات و آماده سازی برگه‌های امتحانی
4- همکاری در تحویل سئوالات و لیست حضور و غیاب امتحانات به اساتید در روز امتحان
5- همکاری در دریافت لیست نمرات از اساتید
6- کمک به برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن
7- هماهنگ بودن با مسئول آموزش در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی ماهانه