جهان بذرافشان

سمت: کارشناس آموزش
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
ایمیل : jahan.bazrafshan@yahoo.com
تلفن : 07152519273 داخلی107