الهام غیاثی

سمت: روابط عمومی و مسئول امور قراردادها
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی
ایمیل : ghiasi931@gmail.com
تلفن : 07152519276 داخلی 18