الهام غیاثی

سمت: روابط عمومی و مسئول امور قراردادها
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی
ایمیل : ghiasi931@gmail.com
تلفن : 07152519276 داخلی 18
توضیحات

شرح وظایف روابط عمومی:

1- جمع آوری اخبار و گزارش نویسی رویدادهای واحد مربوطه و درج آن در سایت و ارسال به مدیریت روابط عمومی
2-انجام ماموریت های محوله از سوی مدیریت روابط عمومی در واحد مربوطه همچون اطلاع رسانی و نظرسنجی و افکار سنجی در بین کارکنان واحد مربوطه
3-کمک در ایجاد تسهیل ارتباط بین کارکنان با یکدیگر، کارکنان با مدیریت و سازمان با سایر مخاطبین
4-ارائه گزارش عملکرد و دست آوردهای واحد به مدیریت روابط عمومی علوم پزشکی لارستان
5-تهیه گزارش بازدید مسئولین از واحدهای مختلف
6-سایر وظایف محوله از طرف ریاست و مدیریت روابط عمومی