آیدا امیری

سمت: کارشناس آزمایشگاه و مسئول امور خوابگاه ها
تلفن : 52519276
توضیحات