طرح درس و طرح دوره دروس رشته علوم تغذیه

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
ارزیابی وضع تغذیه دانلود دانلود دانلود
ارزیابی وضع تغذیه (عملی) دانلود دانلود دانلود
اکولوژی غذا و تغذیه دانلود دانلود دانلود
مدیریت خدمات غذایی دانلود دانلود دانلود
اصول آموزش و مشاوره تغذیه دانلود دانلود دانلود
اصول آموزش و مشاوره تغذیه (عملی) دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی تغذیه دانلود دانلود دانلود
تداخل غذا و دارو دانلود دانلود دانلود
اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی دانلود دانلود دانلود
سمینار تغذیه دانلود دانلود دانلود
پاتوفیزیولوژی 1 دانلود دانلود دانلود
بیوشیمی متابولیسم دانلود دانلود دانلود
اصول نگهداری مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
روش تحقیق در علوم تغذیه دانلود دانلود دانلود
رژیم درمانی 4 دانلود دانلود دانلود
خدمات تغذیه ای در مراقبت های اولیه بهداشتی دانلود دانلود دانلود
اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه دانلود دانلود دانلود
رژیم درمانی 3 دانلود دانلود دانلود
اصول تنظیم برنامه های غذایی دانلود دانلود دانلود
دانلود دانلود دانلود
دانلود دانلود دانلود