طرح درس و طرح دوره دروس رشته علوم تغذیه

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
ارزیابی وضع تغذیه دانلود دانلود دانلود
اصول آموزش و مشاوره تغذیه (تئوری) دانلود دانلود دانلود
اصول آموزش و مشاوره تغذیه (عملی) دانلود دانلود دانلود
اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه دانلود دانلود دانلود
اصول تنظیم برنامه های غذایی دانلود دانلود دانلود
اصول نگهداری مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
اکولوژی غذا و تغذیه دانلود دانلود دانلود
انگل شناسی پزشکی دانلود دانلود دانلود
بیوشیمی متابولیسم دانلود دانلود دانلود
پاتوفیزیولوژی 1 دانلود دانلود دانلود
تداخل غذا و دارو دانلود دانلود دانلود
تغذیه گروه های ویژه دانلود دانلود دانلود
خدمات تغذیه ای در مراقبت های اولیه بهداشتی دانلود دانلود دانلود
رژیم درمانی 3 دانلود دانلود دانلود
رژیم درمانی 4 دانلود دانلود دانلود
روش تحقیق در علوم تغذیه دانلود دانلود دانلود
سمینار دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی تغذیه دانلود دانلود دانلود
مدیریت خدمات غذایی دانلود دانلود دانلود
زبان عمومی 1 دانلود دانلود دانلود
اصول اپیدمیولوژی دانلود دانلود دانلود