طرح درس و طرح دوره دروس رشته علوم تغذیه

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
بهداشت و مسمومیت های غذایی دانلود دانلود دانلود
ژنتیک و تغذیه دانلود دانلود دانلود
کاربرد رایانه در علوم تغذیه دانلود دانلود دانلود
مکمل های غذایی دانلود دانلود دانلود
پاتوفیزیولوژی 2 دانلود دانلود دانلود
رژیم درمانی 1 دانلود دانلود دانلود
رژیم درمانی 2 دانلود دانلود دانلود
شیمی مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
آزمایشگاه شیمی مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی دانلود دانلود دانلود
تغذیه در دوره های زندگی دانلود دانلود دانلود
اثر فرآیند بر ارزش مواد خوراکی دانلود دانلود دانلود
زبان تخصصی تغذیه دانلود دانلود دانلود
اصول ایمونولوژی دانلود دانلود دانلود
میکروب شناسی مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
بیماری های ناشی از سوء تغذیه دانلود دانلود دانلود
تغذیه اساسی 1 دانلود دانلود دانلود
دانلود دانلود دانلود