طرح درس و طرح دوره دروس رشته علوم تغذیه

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
شیمی مواد غذایی(عملی) دانلود دانلود دانلود
بهداشت و مسمومیت غذایی دانلود دانلود دانلود
بیماریهای ناشی از سوء تغذیه دانلود دانلود دانلود
ژنتیک و تغذیه دانلود دانلود دانلود
میکروب شناسی مواد غذایی(نظری) دانلود دانلود دانلود
میکروب شناسی مواد غذایی (عملی) دانلود دانلود دانلود
مکمل های غذایی دانلود دانلود دانلود
رژیم درمانی 1 دانلود دانلود دانلود
رژیم درمانی 2 دانلود دانلود دانلود
تغذیه در دوره های زندگی دانلود دانلود دانلود
تغذیه اساسی1 دانلود دانلود دانلود
اثر فرایند بر ارزش مواد خوراکی دانلود دانلود دانلود
بهداشت عمومی دانلود دانلود دانلود
شیمی مواد غذایی(نظری) دانلود دانلود دانلود
اصول روانشناسی و مشاوره دانلود دانلود دانلود
اصول ایمونولوژی دانلود دانلود دانلود
آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی دانلود دانلود دانلود
پاتوفیزیولوژی2 دانلود دانلود دانلود