طرح درس و طرح دوره دروس رشته بهداشت حرفه‌ای

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
آمار زیستی دانلود دانلود دانلود
برنامه نویسی کامپیوتر دانلود دانلود دانلود
بیماری¬های شغلی و اپیدمیولوژی آنها دانلود دانلود دانلود
تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا دانلود دانلود دانلود
سم¬شناسی شغلی(تئوری) دانلود دانلود دانلود
سم¬شناسی شغلی(عملی) دانلود دانلود دانلود
مبانی کنترل آلودگی هوا دانلود دانلود دانلود
مبانی نمونه¬برداری از آلاینده ها دانلود دانلود دانلود
ایمنی برق و ماشین آلات دانلود دانلود دانلود
ایمنی حریق و موادشیمیایی دانلود دانلود دانلود
حوادث ناشی از کار و شرایط اضطراری دانلود دانلود دانلود
روانشناسی صنعتی دانلود دانلود دانلود
زبان عمومی دانلود دانلود دانلود