کمیته برنامه ریزی آموزشی

دانشکده بهداشت اوز

معاونت آموزشی

 ساختار دفتر توسعه آموزش اعضای پیشنهادی جهت عضویت و فعالیت در دفتر توسعه آموزش دانشکده به شرح زیر می باشد:

کمیته برنامه ریزی آموزشی
شرح وظایف:
– بازنگری برنامه های درسی و پیش نیازها
– مشاوره و همکاری لازم جهت تهیه و تدوین طرح درس توسط اساتید
– همکاری جهت تهیه تقویم آموزشی و درسی توسط گروه ها
– همکاری و مشاوره با گروه ها جهت رفع مشکلات احتمالی در روند تدوین و اجرای برنامه های آموزشی
– بازبینی امکانات و تجهیزات در اختیار گروه‌ها برای به حداکثر رساندن بهره وری از امکانات آموزشی و درمانی
– مشارکت و همکاری با سایر دانشکده ها جهت ارائه برنامه های آموزشی
– مشارکت در توسعه روش های نوین آموزش و تدریس
– مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی
– مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی جهت تهیه لاگ بوک های آموزشی
– تدوین راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان
– ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در ابتدای هر ترم
– مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه ها
 
  کمیته پژوهش در آموزش
شرح وظایف:
– توسعه توانمندی اساتید جهت پژوهش در آموزش
– پیشنهاد و مشارکت در برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته
– نیازسنجی و تعیین اولویت های طرح های پژوهش در آموزش و درج اولویت های مذکور در سایت واحد
– وصول طرح های پژوهشی بر اساس اولویت ها
– ارزیابی و انتخاب طرح های پژوهشی براساس میزان کاربرد آنها در توسعه آموزش واحد دانشگاهی
– حمایت از طرح های مشترک با سایر واحدهای دانشگاهی
– ترغیب اعضای هیئت علمی جهت انجام طرح های پژوهش در آموزش
– مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح های پژوهشی مصوب
– پیگیری پیشرفت اجرای طرح های پژوهشی مصوب شده و بررسی گزارش های ارائه شده توسط مجری طرح
– بررسی موانع و مشکلات اجرایی طرح ها و تلاش در جهت رفع موانع
– جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش
– حمایت از پایان نامه های پژوهشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
– انتشار کتب در زمینه آموزش علوم پزشکی
– انتشار جزوات آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
– انتشار مجله، گاهنامه یا بولتن آموزش پزشکی
– ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمینارهای داخلی و خارجی
– ‏ایجاد سازوکار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اعضای هیأت علمی متقاضی برای انجام فعالیت های نوآوری و دانش پژوهی
– همکاری در اجرای جشنواره آموزش شهید مطهری
– اطلاع رسانی کلیه فعالیت های دانش پژوهی مصوب اعضای هیأت علمی از طریق وب سایت واحد و انتشار‏آنها در خبرنامه یا بولتن یا فصلنامه یا مجله  …‏
 
کمیته ارزشیابی
شرح وظایف:
– تدوین و اجرای کامل برنامه آمادگی اساتید جهت بکارگیری روشهای نوین ارزیابی دانشجو
– تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان
– تدوین و اجرای برنامه تجزیه وتحلیل آزمونهای برگزار شده توسط اساتید
– تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمونها به اساتید، مدیران گروه‌ها و متولیان آموزش
– تدوین، بازنگری و اجرای فرم های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو، مدیرگروه، مافوق، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد
– ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههای آموزشی
– ایجاد سیستم ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههای آموزشی
– تدوین واجرای برنامه مشخص برای اعمال مداخله آموزشی براساس نتایج ارزشیابی اساتید درتمام گروه‌های آموزشی
– تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی
– راهنمایی و همکاری با تمام گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی
– همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ارزشیابی بیرونی سایر واحدهای دانشگاهی

کمیته آموزش پاسخگو
شرح وظاف  کمیته:
– برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده و معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه
– جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشکده و انتقال آنها به مرکز مطالعات
– انجام اقدامات لازم جهت تبدیل اولویت های پژوهشی معاونت های مختلف دانشگاه به موضوعات پایان نامه های دانشجویی
– تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظورپیشبرد فعالیتهای ضروری آموزشی براساس مشکلات منطقه و الویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی
– ترغیب گروههای آموزشی به اعمال تغییرات درکوریکولوم های آموزشی براساس مشکلات منطقه و الویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه
– ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان واعضای هیات علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو
– برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات

کمیته جشنواره مطهری
شرح وظایف کمیته:
– اطلاع رسانی در زمینه زمان، ‌محورها و شرایط شرکت در جشنواره مطهری
– مشاوره، مشارکت و همکاری جهت تهیه و اجرای فرایندهای آموزشی حول محورهای تعیین شده جشنواره مطهری
– جمع آوری فرایند ها در تاریخ تعیین شده مطابق با فرمت وزارتخانه
– تشکیل جلسه دبیرخانه جشنواره
– داوری فرایندها توسط اعضاء دبیرخانه جشنواره مطهری
– امتیاز بندی فرایندها و انتخاب فرایند برتر دانشگاهی
– بارکدگذاری فرایندهای برگزیده در سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– پیگیری روند انتخاب فرایندهای برتر توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی