نحوه تعامل دفاتر توسعه آموزش (EDO) با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)

دانشکده بهداشت اوز

Home » نحوه تعامل دفاتر توسعه آموزش (EDO) با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)
۱- کلیه فعالیت های دفاتـر توسعه زیر نظـر ریاست دانشکـده ها و در راستای سیاست های مرکـز مطالعات و توسعه آموزش علـوم پزشکی (EDC) دانشگاه انجام می پذیرد.
۲- ابلاغ مسئولیت های اجرائی اعضای EDO  شامل مسئول EDO ، اعضای محترم هیئت علمی همکار EDO  و کارشناسان EDO  توسط ریاست دانشکده و براساس هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده صادر می گردد.
۳- دفترتوسعه موظف به ارسال گزارش عملکرد می باشد .
۴- جلسات مشترک ( EDC  با دفتر توسعه آموزش EDO ) بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل خواهد گردید.
۵- نظارت و ارزشیابی فعالیت دفتر توسعه در دانشکده با رئیس دانشکده و در سطح دانشکده به عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده (EDC) خواهد بود.