معرفی معاونت پژوهشی

دانشکده بهداشت اوز

دکتر محمدرضا زارع
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت محیط
شماره تماس: ۰۷۱۵۲۵۱۹۲۷۶ داخلی ۲۸

​پست الکترونی: nezam_m2008@yahoo.com

شرح وظایف:

 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات پژوهشی که از طریق رییس دانشکده ابلاغ می شود و ایجاد زمینه مناسب جهت اجرایی شدن انها
 • برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه گسترش فعالیتهای پژوهشی دانشکده بر اساس اولویتهای تحقیقاتی دانشکده یا دانشگاه
 • بررسی وبرآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط و رییس دانشکده وبر اساس دستور العمل دفتر برنامه وبودجه دانشگاه
 • نظارت بر نحوه وصول و هزینه کرد در آمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات
 • ارائه خدمات مشاوره ای ، کارشناسی و تعیین داور در خصوص پرو پوزالهای تحقیقاتی دانشجویان ،کارمندان و اعضای هئیت علمی
 • اولویت بخشیدن به طرحهای دارای نوآوری و پزوهش های کاربردی بر اساس نیاز های منطقه ، استان و کشور
 • جستجوی عناوین طر ح ها وتکراری نبودن آنها
 • ارائه خدمات خدمات مشاوره ای، کارشناسی و تعیین داور در خصوص گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی دانشجویان، کارمندان و اعضای هئیت علمی
 • کنترل و نظارت بر فرآیند های پژوهشی فناوری دانشکده بر اساس تقویم تعین شده در پروپوزال پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی
 • بررسی گزارش پیشرفت کار در حین انجام طرحهای تحقیقاتی
 • بهبود کارایی واثر بخشی طرحهای تحقیقاتی و حمایت  همه جانبه از پژوهشگران
 • هماهنگی وبرگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش  بر اساس نیاز دانشجویان ، کارمندان و اعضای هئیت علمی
 • ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی موجود و نظارت در اجرای صحیح آنها
 • همکاری در برنامه ریزی پژوهشی دانشکده ویا دانشگاه
 • تهیه و پیشنهاد آئین نامههای پژوهشی بر اساس نیاز دانشکده
 • اصلاح و تعدیل آیین نامه های پژوهشی موجود و نظارت در اجرای صحیح آنها
 • برگزاری و شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 • شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
 • پیگیری مکاتبات اداری و مصوبات شورای پژوهشی دانشکده وبا دانشگاه واطلاع رسانی در خصوص آ نها  
 • هدایت ،همکاری و نظارت بر فعالیتهای کمیته پژوهشی دانشجویان  دانشکده
 • همکاری با سایر مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت حسن اجرای بر نامه های پژوهشی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه علمی در دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و بانک اطلاعاتی دانشکده ،مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوط
 • نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود