معرفی معاونت پشتیبانی

دانشکده بهداشت اوز

Home » معرفی معاونت پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: دکتر حیدر محمدی 
مدرک: دکترای بهداشت حرفه ای
 شماره تماس :۵۲۵۱۹۲۷۶ داخلی ۳۰
ایمیل:  Heidar.m1388@gmail.com

شرح وظایف معاونت پشتیبانی:

 • رسیدگی به هدفهای اجرایی دانشکده و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین مربوط به امور استخدامی و معاملاتی، تدارکاتی و پشتیبانی
 • ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس دانشکده در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظارت
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌ کار واحدهای تابعه و صدور دستور پرداختهای لازم و نظارت عالی بر کلیه دریافتها و پرداختهای دانشکده با رعایت قوانین و مقررات
 • شرکت در شوراها، کمیسیون‌ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشکده
 • تعیین مسئولین قسمتهای مختلف دانشکده پس از تأئید ریاست دانشکده، نظارت بر حسن اجرای امور واحدهای مربوطه و ارائه راهنمایی‌ه ای لازم
 • انجام بازرسی‌: : های لازم و ارزشیابی کمی و کیفی واحدهای پشتیبانی بمنظور ارائه به رئیس دانشکده جهت پویایی بیشتر دانشکده
 • نظارت بر مصرف اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی مطابق بودجه های تفصیلی مصوب و قوانین و مقررات مربوط
 • برنامه‌ریزی طرحهای کوتاه مدت و بلند مدت ساختمانی دانشکده و تهیه طرح استقرار واحدها در آنها
 • رسیدگی به انجام روشهای کار در دانشکده و پیشنهاد برنامه‌های بهبود این روشها با هدف ایجاد تحول اداری
 • ایجاد هماهنگی بمنظور اجرای برنامه‌های کار آموزی کارکنان دانشکده و اجرای طرحهای آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت و پودمانی کارکنان دانشکده و اعزام کارکنان به مرکز آموزش ضمن خدمت
 • نظارت مالی بر تنظیم قراردادهای دانشکده و حسابرسی های اداری و سیستماتیک کلیه واحدهای دانشکده
 • ارائه نظرات مشورتی، اداری، مالی، تشکیلاتی به رئیس دانشکده و همفکری در مسئولین قسمتهای مختلف دانشکده
 • انجام سایر امور مرتبط
 • تعیین و پیشنهاد سیاستها و خط مشی دانشکده و تدوین دستورالعمل‌های مربوط در امور اجرایی ، پشتیبانی، اداری و مالی و مراقبت در رعایت مقررات مربوط
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده و انتخاب افراد شایسته با توجه به مقررات و طرح‌ریزی نظام جذب، بهسازی و نگهداری نیروی انسانی دانشکده
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون و رفاه و ورزش کارکنان و تهیه و اجرای طرحهای حمایتی و تشویقی مربوط
 • ساماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نیز طراحی و اصلاح ساختار دانشکده با توجه به شرایط محیطی و چشم انداز آینده
 • برنامه‌ریزی جهت شناخت نیازهای اجرایی ، اداری، مالی، پرسنلی و تدوین برنامه‌های لازم جهت رفع نیازهای مذکور و هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای اجرایی مرتبط
 • تدوین برنامه‌: : های مورد نیاز جهت پشتیبانی از فعالیتهای اجرایی و افزایش بهره‌و ری
 • برنامه‌ریزی لازم بمنظور تهیه و جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها
 • همکاری و هماهنگی ریاست و روابط عمومی در برگزاری جشنها، سوگواریها، مراسم، کنفرانسها و سمینارهای دانشکده
 • انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشکده بر حسب مورد و ارائه آمار و تهیه گزارش فعالیتها ریاست دانشکده
 • فرایند پرداخت مبلغ حسن انجام کار
 • فرایند قراردادها