معرفی رشته علوم تغذیه

دانشکده بهداشت اوز

تغذیه مناسب برای سلامت بهینه ضروری است، اکنون که تمامی افعال بشر به شکل علمی در حال برنامه ریزی و انجام است، توجه به این مهم امری اجتناب ناپذیر گشته است.رشته علوم تغذیه به عنوان یکی ازمهمترین رشته های علوم پزشکی طی سال های اخیر کانون تمرکز دانشمندان علوم پزشکی سراسر دنیا بوده است. دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تغذیه ضمن آشنایی با اصول این علم به شناخت مشکلات تغذیه ای جامعه و علل آن، ارتباط رژیم غذایـی با بیماری ها، شناخت انواع رژیم هـای غذایی جهـت کمک به درمان بیماری های مختلـف و مشاوره رژیم درمانی در بیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی می پردازند.

 با توجه به روند افزایشی شیوع بیمـاری های مزمـن غیرواگیر وارتباط آن با الگـوی غذای فرد بنظر می رسـد که تربیت دانش آموختگـان رشته علوم تغذیه گامـی اساسـی در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعـه باشد. شناخـت انواع مواد مغذی و منابع غذایی آن،میزان های توصیه شده دریافت، عوامل موثر بر جذب مواد غذایی و تغذیه در شرایط و گروه های خاص از مهمترین موضوعات علم تغذیه می باشد.