شرح وظایف شورای پژوهشی

دانشکده بهداشت اوز

شرح وظایف

شرح وظایف:
 ارایه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای دانشکده از جمله:
 بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشکده
هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشکده
مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از دانشکده
 بررسی نحوه ارایه خدمات پژوهشی به سازمان های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه واستان و چگونگی همکاری دانشکده و مراکز صنعتی
 تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح های تربیت محقق
 بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه های پژوهشی
 پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش، درمان و بهداشت
 بررسی و اظهارنظر درباره مسایلی که شورای دانشکده یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع میدهد
 مشارکت در تصویب طرحهای پژوهشی دانشکده اعم از پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای
 ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ التحصیلان دانشکده برای کار در جامعه از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی ویژه
 تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه های علمی و فنی کشور
 برنامه ریزی فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی
پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشکده