حوزه های تحقیقاتی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی:

دانشکده بهداشت اوز

Home » حوزه های تحقیقاتی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی:

 سیستم های اطلاعات مدیریت

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشتی و درمانی

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی

روابط درون بخشـی و برون بخشی بیمارستان

اقتصاد خرد و کلان

اصول حسابداری

اصول و مبانی مدیریت

مدیریت منابع انسانی

رفتار سازمانی

موازین حقوقی در بیمارستـان

مدیریت مالی

اصـول انبار داری و تدارکات

اصول تنظیـم و کنتـرل بودجـه دولتی

اصـول خدمات بهداشتی

سازمان و مدیریت بیمارستان

 برنامه ریزی خدمـات بهداشتـی و درمانی

مدیریت خدمـات بهداشتی

استـانداردهای بیمارستـانی

اصول نگهداری و ایمنی بیمارستان

اقتصاد بهداشت و درمان

ارتبـاطات در سازمان های بهداشتـی و درمانی