حوزه‌های تحقیقاتی رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای:

دانشکده بهداشت اوز

کنترل عوامل زیان‌آور فیزیکی در محیط‌های کار(نور، صدا،ارتعاش، پرتو و …)

پیشگیری ازعوامل زیان‌آور شمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی درمحیط‌های کار

کنترل عواملی که موجب بروز استرس‌ها و اختلالات روحی و روانی می‌گردد

پیشگیری از اختـلالات ارگونومیک

معاینات شغلی

ایجاد امکانات امدادی و درمانی اولیه

برنامه‌های آموزشی مربوط به حفاظت و ایمنی شغلی.