حوزه‌های تحقیقاتی رشته مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت اوز

Home » حوزه‌های تحقیقاتی رشته مهندسی بهداشت محیط

حوزه‌های تحقیقاتی رشته بهداشت محیط

 مدیریت پسماندهای شهری و پزشکی، مدیریت فاضلاب‌های شهری و صنعتی، کنترل آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی، جلوگیری از آلودگی خاک وهوا، بهداشت مواد غذایی،بهداشت پرتوهای پزشکی، بهداشت مسکـن و اماکـن عمومی، انتقال و توزیع آب آشامیدنـی بهداشتی، مبـارزه مهندسی با جوندگان و حشرات موذی، کنترل بیماری‌های منتقله ناشی از آب و فاضلاب