حوزه‌های تحقیقاتی رشته بهداشت عمومی

دانشکده بهداشت اوز

Home » حوزه‌های تحقیقاتی رشته بهداشت عمومی

گرایش به اعتیاد

تصادفات و راه‌های پیشگیری از آن

غربالگری بیماری‌ های حاد و مزمن

خودکشی و علل آن

بیماری سل و راه کارهای رفع آن

شیوع چاقی وسایر عوامل خطر در کودکـان

شناسایی و پیگیـری زنان در معرض بارداری پـرخطر

کیفیت زندگی اقشارمختلف جامعه

مصـرف خودسرانه دارو

مشکلات مربوط به بارداری

رفتارهای پرخطر درجوانان ونوجوانان

بهداشت روان

بهداشت مـدارس

بیماریهای واگیر

بیماری‌های غیرواگیر

واکسیناسیـون

آموزش بهداشت

شیوع انواع سرطان

عوامل مربوط به رشد و بلوغ در نوجوانان