تاریخچه و معرفی EDO

دانشکده بهداشت اوز

Home » تاریخچه و معرفی EDO
این دفتر به منظور ارتقاء کیفیت آموزش و در راستای سیاستهـای وزارت متبوع و برنامـه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه و مرکـزEDC  وهمکاری ریاست دانشکده با ساختار و شرح وظایف از پیش تعیین شده، دائر و رسماً شروع بکار نمود.
امید آنکه این دفتر بتواند با حول و قوه الهی و بکارگیری تجارب ارزشمند صاحبنظران و علاقه مندان به امر بهبود و توسعه آموزش پزشکی و بهره گیری از نظـرات و پیشنهادات سازنده دانشجویان و اساتید، گام های موثری در ارتقاء کیفیت آموزش و رسیـدن به استانداردهای جهانی بردارد.
زمینه های اصلی فعالیت این دفتر مشارکت درامور برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی شامل ارزشیابی گروههای آموزشی و ارزشیبای کیفی فعالیتهای آموزشی اساتید، پژوهش در آموزش، برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی می باشد.
                                                                                                
نام و نام خانوادگی :راضیه ذوالقدر
سمت :مسئول EDO دانشکده بهداشت
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد آموزش بهداشت و دانشجوی دکترای تخصصی
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آدرس پست الکترونیکی :raziezolghadr@yahoo.com