بخش های اداری و فنی کتابخانه

دانشکده بهداشت اوز

Home » بخش های اداری و فنی کتابخانه

بخش سفارش وتهیه منابع

 • دریافت کاتالوگ منابع از ناشران و ارسال آن به گروههاى آموزشى جهت انتخاب کتاب
 • بررسى و انتخاب آخرین رفرنسهاى موجود در بازار وتطابق آن با موجودى کتابخانه توسط کتابداران
 • نظرخواهى از استفاده کنندگان و دانشجویان جهت اطلاع ازنیاز آنها
 • کنترل درخواست هاى رسیده باموجودى کتابخانه
 • تنظیم لیست خریدکتب براساس اطلاعات جمع آورى شده
 • تهیه منابع فوق توسط مسئوولین و کتابدارن از نمایشگاههاى بین المللى کتاب و ناشرین داخلی
 • دریافت منابع و کنترل آن بالیست خرید
 • ثبت مشخصات کتب در دفاتر ثبت
 • وجین منابع فرسوده و قدیمی

 

بخش خدمات فنی

 • رده بندی کتب رسیده ( کتب پزشکی براساس سیستم کتابخانه ملی آمریکا رده بندی می گردد(
 • فهرستنویسی کتب موجود درکتابخانه
 • فهرستنویسی و رده بندی سایر منابع کتابخانه ای مثل CD ها و ژورنال ها
 • ورود اطلاعات کتابشناختی این منابع به سیستم اینترنت از طریق نرم افزار کتابخانه ای کوها
 • تولید برچسب عطف و بارکد منابع با استفاده ازنرم افزار کتابخانه و نصب آنها
 • آماده سازی منابع کتابخانه برای ورود به قفسه ها

فهرست خدمات این بخش

 • ثبت نام اعضاى هیئت علمى، دانشجویان وکارمندان جهت عضویت درکتابخانه بر طبق ظوابط
 • پاسخگویى به تمامی مراجعین
 • راهنمایى مراجعین و دانشجویان جهت استفاده از منابع کتابخانه
 • امانت کتب وسایر منابع کتابخانه طبق ظوابط
 • تحویل گرفتن کتب امانتى وسایر منابع
 • جستجوى اطلاعات درپایگاههاى اطلاعاتى کتابخانه براى مراجعین
 • فایل نمودن کتب برگشتى در قفسه ها
 • قفسه خوانى و برطرف نمودن اشکالات موجود در کتب و مشخص نمودن مفقودى ها
 • انتخاب کتابهاى فرسوده و فرستادن آنها به صحافی
 • تسویه حساب اعضاء

 

بخش اطلاع رسانی دانشجویی

 • دارای ۱۰ دستگاه کامپیوتر
 • ارائه سرویس اینترنت و اینترانت

 

سالن مطالعه

این کتابخانه دارای سالن جهت مطالعه دانشجویان مى باشد . رعایت سکوت در این بخش الزامى است.