اهداف کمیته تحقیقات

دانشکده بهداشت اوز

Home » اهداف کمیته تحقیقات

کمیته تحقیقات دانشجویی


 به منظورارتقا سطح دانش، ایجاد وتقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی وتوانمند سازی دانشجویان درجهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری و تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

اهداف:
 – ایجاد بسترمناسب برای شکوفایی، رشد واعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران ومدیران آینده کشور
–  نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
– توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش ازطریق شیوه های مختلف آموزش نظری و علمی
– ترویج و ارتقا مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
– ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
– بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان