اهداف و رسالت آموزش

دانشکده بهداشت اوز

اهداف و رسالت

 • اداره کلیه امور آموزشی
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط
 • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
 • تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امور آموزشی
 • شفاف سازی و پاسخگویی اجتماعی در کلیه امور آموزشی
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
 • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی
 • برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتیجه ارزیابی و اعضای هیأت علمی
 • اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی
 • انجام بررسیهای لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های درسی و تطبیق برنامه ها با نیازهای علمی
 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم جهت امتحانات و پیشرفت کارهای آموزشی