اعضا شورا کمیته تحقیقات

دانشکده بهداشت اوز

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات:

دبیر:مائده آبیار

اعضای شورا:

حسین رضایی

رضا کارگر

عبدالوهاب ولی پور

فاطمه نجم

اعضای علی البدل:

مجید تاکی

محمدحسین دهقانی