اعضا شورا کمیته تحقیقات

دانشکده بهداشت اوز

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات:

دبیر: آقای مجید تاکی

مسئول روابط عمومی : محبوبه نجفی

مسئول نیروی انسانی و صدور گواهی : فاطمه هاشمی

مسئول نشریه: سید علی آیت الله هاشمی رفسنجانی

مسئول برگزاری کارگاهها: محمدحسین بایراملو

مسئول سمینارها و همایش ها: مهرشاد بنت یعقوب