اعضا شورا کمیته تحقیقات

دانشکده بهداشت اوز

Home » اعضا شورا کمیته تحقیقات

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات:

دبیر: مهرشاد بنت یعقوب

مسئول روابط عمومی : محمدحسین رفیعی راد

مسئول نیروی انسانی : فاطمه هاشمی

مسئول ژورنال کلاب: سید علی آیت الله رفسنجانی

مسئول برگزاری کارگاهها: محمدحسین بایراملو

مسئول سمینارها و همایش ها: حدیث ملک پور