دفترچه تماس

دانشکده بهداشت اوز

نام واحد نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی شماره تلفن
ریاستدفتر ریاست10152519273-52519274
هیات علمی بهداشت محیطخانم مهندس بریزی11252519273-52519274
هیات علمی بهداشت محیطآقای مهندس پرویزی مهر10452519273-52519274
حسابدارآقای نجفی10552519273-52519274
معاونت پژوهشیآقای دکتر منگلی زاده10652519273-52519274
کارشناس آموزشخانم بذرافشان10752519273-52519274
معاونت آموزشیخانم دکتر ذوالقدر10852519273-52519274
هیات علمی بهداشت محیطآقای مهندس شوشتریان11252519273-52519274
هیات علمی تغذیهخانم دکتر عاشورپور11552519273-52519274

نام واحد نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی شماره تلفن
کارپردازیخانم مقصود1752519276-52519277-52519278
مدیر دانشجویخانم قاضی زاده1852519276-52519277-52519278
کارشناس آزمایشگاهخانم حبیبی1952519276-52519277-52519278
کارشناس روابط عمومی و کارشناس امور قراردادهاخانم غیاثی2152519276-52519277-52519278
فناوری اطلاعات و ارتباطاتخانم مهندس خادم2052519276-52519277-52519278
کارشناس آزمایشگاهآقای دکتر محسنی2252519276-52519277-52519278
کتابخانهخانم عسکری2552519276-52519277-52519278
مدیر گروه رشته تغذیهخانم دکتر رنجبر2652519276-52519277-52519278
مدیر گروه بهداشت حرفه ایآقای دکتر رحمانی2752519276-52519277-52519278
هیات علمی بهداشت محیطآقای دکتر زارع2852519276-52519277-52519278
عضو هیات علمی تغذیهخانم دکتر یوسایی2952519276-52519277-52519278
معاونت پشتیبانیآقای دکتر محمدی3052519276-52519277-52519278