دوره تابستانی

دانشکده بهداشت اوز
رویداد تاریخ توضیحات
مدت آموزش 6 هفته
آغاز و پایان آموزش از شنبه 1400/04/19 لغایت سه شنبه 1400/05/06
حذف و اضافه _______
حذف اضطراری _______
مدت تاریخ برگزاری امتحانات یک هفته از شنبه 1400/05/30 لغایت پنج شنبه 1400/06/04
تعطیلات بین دو نیمسال/دوره از 1400/06/05 لغایت شروع سال تحصیلی 1401-1400