نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ماقبل ۹۹

دانشکده بهداشت اوز
رویداد تاریخ توضیحات
مدت آموزش 17 هفته
انتخاب واحد 1399/11/04 لغایت 1399/11/06
شروع کلاسها 1399/11/11
حذف و اضافه شنبه 1399/11/25 لغایت دوشنبه 1399/11/27
حذف نهایی شنبه 1400/02/11 لغایت دوشنبه 1400/02/12
پایان کلاس ها پنج شنبه 1400/03/20
شروع و پایان امتحانات شنبه 1400/03/22 لغایت پنج شنبه 1400/04/3

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات