نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ورودی های ماقبل ۹۹

دانشکده بهداشت اوز
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان کلیه ورودی ها شنبه 15/06/99 لغایت سه شنبه 18/06/99 تمامی دانشجویان می بایست نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.
شروع کلاس ها شنبه 2/06/99 بر طبق واحد های انتخابی
حذف و اضافه شنبه 05/07/99 لغایت دوشنبه 07/07/99
حذف نهایی شنبه 15/09/99 لغایت دوشنبه 17/09/99
پایان کلاس ها پنجشنبه 11/10/99
شروع و پایان امتحانات شنبه 13/10/99 لغایت پنج شنبه 1399/10/25
تعطیلات بین دو نیمسال جمعه 26/10/99 لغایت جمعه 03/11/99

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات