نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جدیدالورود

دانشکده بهداشت اوز
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد شنبه 99/12/23 لغایت دوشنبه 99/12/25
شروع کلاس ها شنبه 1400/01/14
حذف و اضافه شنبه 1400/01/28 لغایت دوشنبه 1400/01/30
حذف نهایی شنبه 1400/04/05 لغایت یک شنبه 1400/04/06
پایان کلاس ها پنج شنبه 1400/04/31
شروع کلاس ها شنبه 1400/05/02 لغایت پنج شنبه 1400/05/14