تقویم آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دانشکده بهداشت اوز
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد دوشنبه 1400/6/15 لغایت جمعه 1400/6/19
شروع کلاسها شنبه 1400/6/20
حذف و اضافه شنبه 1400/7/3 لغایت یکشنبه 1400/7/4
حذف نهایی شنبه 1400/9/20 لغایت یک شنبه 1400/9/21
پایان کلاسها چهارشنبه 1400/10/15
شروع و پایان امتحانات شنبه 1400/10/18 لغایت پنج شنبه 1400/10/30