نشست کتابدارن علوم پزشکی لارستان

نشست کتابداران در کتابخانه بهداشت اوز با حضور مسئولین محترم ( مدیر محترم پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ( جناب آقای دکتر عبداله پور) و معاون پژوهشی دانشکده پرستاری لارستان ( جناب آقای دکتر بذرافشان )  و معاون پژوهشی دانشکده بهداشت اوز ( جناب آقای دکتر امانت ) و کارشناس مسئول محترم پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان سرکارخانم دکتر حاج حسینی و  مدیر محترم کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی لارستان ( سرکارخانم زیور عبداله پور)  و تعدادی از کارشناسان پژوهش و کتابداران محترم دانشکده علوم پزشکی لارستان  مورخه ی ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۸ در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت اوز برگزار شد و در پایان از کتابخانه بهداشت اوز بازدید شد.

 

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم