پنجمین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

پنجمین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ویژه دانشجویان از ۱۶ تا ۲۴ مردادماه توسط دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به
صورت آنالین برگزار خواهد شد.

vu.sums.ac.ir

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم